Shailja Sharma, Dr. Sandhya Ghai, Mrs. Renu Sharma