Kavita, Karobi Das, Abhishek Ghosh, Swapanjeet Sahoo