Deeksha Sharma, Shruti, Sukhpal Kaur, L.N Yaddanapudi