http://doi.org/10.33698/NRF0247 Suksham Chopra, Prem Verma